ADATKEZELÕ: Kuraly Kristály Kft.
Társaság neve, képviselõje: Kuraly Kristály Kft.
AZ ADATKEZELÕ HONLAPJA:
https://polovarazs.hu
AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
Szerzõdés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, marketing.
AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
Az érintett hozzájárulása.
A SZEMÉLYES ADATOK CÍMZETTJEI:
A Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói;
A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDÕTARTAMA:
Az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselõi minõségének fennállását követõ 5 évig.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL
Önnek joga van kérelmezni az adatkezelõtõl az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint a joga van az adathordozhatósághoz.
Joga van a hozzájárulása bármely idõpontban történõ visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerûségét.
Joga van a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) panaszt benyújtani Az adatszolgáltatás nem elõfeltétele szerzõdéskötésnek, a személyes adatok megadására nem köteles. Az adatszolgáltatás elmaradása nehezítheti a kapcsolattartást.
A fenti információkat és tájékoztatást tudomásul vettem, személyes adataim fenti célú kezeléséhez hozzájárulok.

AZ ÉRINTETT SZEMÉLY JOGAI
39.§ Összefoglaló tájékoztatás az érintett jogairól Elõzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggõ tényekrõl és információkról az adatkezelés megkezdését megelõzõen tájékoztatást kapjon.
(Rendelet 13-14. cikk)A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
Az érintett hozzáférési joga
Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. (Rendelet 15. cikk).A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
A helyesbítéshez való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítõ nyilatkozat útján történõ – kiegészítését. (Rendelet 16. cikk).
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)1.Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelõ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeltben meghatározott indokok valamelyike fennáll. (Rendelet 17. cikk)A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.

Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha a rendeltben meghatározott feltételek teljesülnek.  (Rendelet 18. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelõ minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésrõl, törlésrõl vagy adatkezeléskorlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelõ tájékoztatja e címzettekrõl.
(Rendelet 19. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta. (Rendelet 20. cikk)  A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
A tiltakozáshoz való jog Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekû vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükség.
(Rendelet 21. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy õt hasonlóképpen jelentõs mértékben érintené.
(Rendelet 22. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
Korlátozások
Az Adatkezelõre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban (Rendelet 23. cikk).
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensrõl
Ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetõen magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensrõl.
(Rendelet 34. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
A felügyeleti hatóságnál történõ panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog)
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a
rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a Rendeletet. (Rendelet 77. cikk) A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelezõ erejû döntésével szemben, vagy ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekrõl vagy annak eredményérõl.(Rendelet 78.cikk)A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
Az adatkezelõvel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog Minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak, e rendeletnek nem megfelelõ kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait. (Rendelet 79. cikk)
A részletszabályokról a következõ fejezetben adunk tájékoztatást.
40.§  Részletes tájékoztatás az érintett jogairól Elõzetes tájékozódáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggõ tényekrõl és információkról  az adatkezelés megkezdését megelõzõen tájékoztatást kapjon
A) Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az érintettõl gyûjtik
1. Ha az érintettre vonatkozó személyes adatokat az érintettõl gyûjtik, az adatkezelõ a személyes adatok megszerzésének idõpontjában az érintett rendelkezésére bocsátja a következõ információk mindegyikét:
a) az adatkezelõnek és – ha van ilyen – az adatkezelõ képviselõjének a kiléte és elérhetõségei;
b) az adatvédelmi tisztviselõ elérhetõségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdekérvényesítés) alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelõ vagy harmadik fél jogos érdekei;
e) adott esetben a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelõ harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelõségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelõ és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az azok másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az azok elérhetõségére való hivatkozás.
2. Az 1. pontban említett információk mellett az adatkezelõ a személyes adatok megszerzésének idõpontjában, annak érdekében, hogy a tisztességes és átlátható adatkezelést biztosítsa, az érintettet a következõ kiegészítõ információkról tájékoztatja:
a) a személyes adatok tárolásának idõtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjairól;
b) az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
c) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely idõpontban történõ visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerûségét;
d) a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
e) arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerzõdéses kötelezettségen alapul vagy szerzõdés kötésének elõfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
f) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Ha az adatkezelõ a személyes adatokon a gyûjtésük céljától eltérõ célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelõzõen tájékoztatnia kell az érintettet errõl az eltérõ célról és a (2) bekezdésben említett minden releváns kiegészítõ információról.
4. Az 1-3. pontok nem alkalmazandó, ha és amilyen mértékben az érintett már rendelkezik az információkkal. (Rendelet 13. cikk)

B)  Rendelkezésre bocsátandó információk, ha a személyes adatokat nem az érintettrõl szerezték meg 1. Ha a személyes adatokat nem az érintettrõl szerezték meg, az adatkezelõ az érintett rendelkezésére bocsátja a következõ információkat:
a) az adatkezelõnek és – ha van ilyen – az adatkezelõ képviselõjének a kiléte és elérhetõségei;
b) az adatvédelmi tisztviselõ elérhetõségei, ha van ilyen;
c) a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
d) az érintett személyes adatok kategóriái;
e) a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
f) adott esetben annak ténye, hogy az adatkezelõ valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat, továbbá a Bizottság megfelelõségi határozatának léte vagy annak hiánya, vagy a Rendelet 46. cikkben, a 47. cikkben vagy a 49. cikk (1) bekezdésének második albekezdésében említett adattovábbítás esetén a megfelelõ és alkalmas garanciák megjelölése, valamint az ezek másolatának megszerzésére szolgáló módokra vagy az elérhetõségükre való hivatkozás.
2. Az  1. pontban említett információk mellett az adatkezelõ az érintett rendelkezésére bocsátja az érintettre nézve tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges következõ kiegészítõ információkat:
a) a személyes adatok tárolásának idõtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjai;
b) ha az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének f) pontján (jogos érdek) alapul, az adatkezelõ vagy harmadik fél jogos érdekeirõl;
c) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
d) a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontján (az érintett hozzájárulása) alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely idõpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás elõtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerûségét;
e) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
f) a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhetõ forrásokból származnak-e; és
g) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.
3. Az adatkezelõ az 1. és 2. pont szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:
a) a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétõl számított észszerû határidõn, de legkésõbb egy hónapon belül;
b) ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való elsõ kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
c) ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésõbb a személyes adatok elsõ alkalommal való közlésekor.
4. Ha az adatkezelõ a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérõ célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelõzõen tájékoztatnia kell az érintettet errõl az eltérõ célról és a 2. pontban említett minden releváns kiegészítõ információról.
5. Az 1-5. pontot nem kell alkalmazni, ha és amilyen mértékben:
a) az érintett már rendelkezik az információkkal;
b) a szóban forgó információk rendelkezésre bocsátása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erõfeszítést igényelne, különösen a közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek és garanciák figyelembevételével végzett adatkezelés esetében, vagy amennyiben az e cikk (1) bekezdésében említett kötelezettség valószínûsíthetõen lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezen adatkezelés céljainak elérését. Ilyen esetekben az adatkezelõnek megfelelõ intézkedéseket kell hoznia – az információk nyilvánosan elérhetõvé tételét is ideértve – az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében;
c) az adat megszerzését vagy közlését kifejezetten elõírja az adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog, amely az érintett jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelõ intézkedésekrõl rendelkezik; vagy
d) a személyes adatoknak valamely uniós vagy tagállami jogban elõírt szakmai titoktartási kötelezettség alapján, ideértve a jogszabályon alapuló titoktartási kötelezettséget is, bizalmasnak kell maradnia. (Rendelet 14. cikk)
Az érintett hozzáférési joga
1.Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelõtõl  visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következõ információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c)azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett idõtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen idõtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelõtõl a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettõl gyûjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhetõ információ;
h) a Rendelet 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthetõ információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentõséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
2. Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történõ továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a Rendelet 46. cikk szerinti megfelelõ garanciákról.
3. Az Adatkezelõ az adatkezelés tárgyát képezõ személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelõ az adminisztratív költségeken alapuló, észszerû mértékû díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 15. cikk)
A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelõ pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelybõl azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének
a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képezõ hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsõbbséget élvezõ jogszerû ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
e) a személyes adatokat az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban elõírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyûjtésére a Rendelet 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
2. Ha az Adatkezelõ nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az elõbbi  1. pont értelmében azt törölni köteles, az elérhetõ technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerûen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelõ Adatkezelõket, hogy az érintett kérelmezte tõlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
3.Az 1. és 2. pont nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését elõíró, az Adatkezelõre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekbõl vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a Rendelet 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelõen a népegészségügy területét érintõ közérdek alapján;
d) a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekû archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az 1. pontban említett jog valószínûsíthetõen lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy e) jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez. (Rendelet 17. cikk)
Az adatkezelés korlátozásához való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelõ korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amely lehetõvé teszi, hogy az Adatkezelõ ellenõrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az Adatkezelõnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett a Rendelet 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az idõtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelõ jogos indokai elsõbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
2. Ha az adatkezelés az 1. pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekébõl lehet kezelni.
3. Az Adatkezelõ az érintettet, akinek a kérésére az 1. pont alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról elõzetesen tájékoztatja.
(Rendelet 18. cikk)
Az adathordozhatósághoz való jog
1.Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelõ rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelõnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelõ, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:
a) az adatkezelés a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerzõdésen alapul és b) az adatkezelés automatizált módon történik.
2. Az adatok hordozhatóságához való jog 1. pont szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelõk közötti közvetlen továbbítását.
3. E jog jog gyakorlása nem sértheti a Rendelet 17. cikkét. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekû vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.
4. Az 1. pontban említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.
(Rendelet 20. cikk)
A tiltakozáshoz való jog
1. Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) pontján (az adatkezelés közérdekû vagy az Adatkezelõre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges) vagy f) pontján (az adatkezelés az Adatkezelõ vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelõ a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelõ bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítõ erejû jogos okok indokolják, amelyek elsõbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények elõterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
2. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történõ kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
3. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történõ kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetõk.
4. Az 1. és 2. pontokban említett jogra legkésõbb az érintettel való elsõ kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelmûen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.
5. Az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtõl eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot mûszaki elõírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
6. Ha a személyes adatok kezelésére a Rendelet 89. cikk (1) bekezdésének megfelelõen tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekû okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
(Rendelet 21. cikk)
19. §  Látogatói adatkezelés a Társaság honlapján – Tájékoztatás sütik (cookie) alkalmazásáról
(1) A Sütik (cookie-k)  rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs, internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl.: egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie (pl.: egy honlap nyelvi beállítása), amely addig a számítógépen marad, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat [kivéve, ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek] csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni.
(2) A felhasználó hozzájárulását nem igénylõ sütik esetében a honlap elsõ látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendõ, ha a honlap üzemeltetõi röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét, és egy linken keresztül utalnak a teljes körû tájékoztató elérhetõségére.
(3) A hozzájárulást igénylõ sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap elsõ látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdõdik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódik, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az esetben sem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendõ egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegérõl, és egy linken keresztül utalás a teljes körû tájékoztató elérhetõségére.
(4) A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a 2. számú melléklet szerinti adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval a Társaság biztosítja hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggõ szolgáltatásainak  igénybevétele elõtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevõvel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 20. § Regisztráció a Társaság honlapján
(1) A honlapon a regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet elõre bejelölése.
(2) A kezelhetõ személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosító.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
2. Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
3. Tájékoztatás  a Társaság termékeirõl, szolgáltatásairól, szerzõdési feltételeirõl, akcióiról.
4. Reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhetõ.
5. A honlap használatának elemzése.
(4) Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként  a Társaság IT szolgáltatója tárhelyszolgáltatást végzõ munkavállalói.
(6) A személyes adatok tárolásának idõtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig). 21 § Hírlevél szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelés
(1) A honlapon a hírlevél szolgáltatásra regisztráló természetes személy az erre vonatkozó négyzet bejelölésével adhatja meg hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. Tilos a négyzet elõre bejelölése. A feliratkozás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetõvé kell tenni. A hírlevérõl az érintett a hírlevél „Leiratkozás” alkalmazásának használatával, vagy írásban, vagy e-mailben tett nyilatkozattal bármikor leiratkozhat, amely a hozzájárulás visszavonását jelenti. Ilyen esetben a leiratkozó minden adatát haladéktalanul törölni kell.
(2) A kezelhetõ személyes adatok köre: a természetes személy neve (vezetéknév, keresztnév), e-mail címe.
(3) A személyes adatok kezelésének célja:
1. Hírlevél küldése a Társaság termékei, szolgáltatásai tárgyában 2. Reklámanyag küldése
(4) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(5) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói,  adatfeldolgozóként a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából,
(6) A személyes adatok tárolásának idõtartama: a hírlevél-szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).
22. § Közösségi irányelvek / Adatkezelés a Társaság Facebook oldalán
(1) A Társaság termékei, szolgáltatásai megismertetése, népszerûsítése céljából Facebook oldalt tart fenn.
(2) A Társaság Facebook oldalon felett kérdés nem minõsül hivatalosan benyújtott panasznak.
(3) A Társaság Facebook oldalán a látogatók által közzétett személyes adatokat a Társaság nem kezeli.
(4) A látogatókra a Facebook Adatvédelmi- és Szolgáltatási Feltételei irányadók.
(5) Jogellenes, vagy sértõ  tartalom  publikálása esetén a Társaság elõzetes értesítés nélkül kizárhatja az érintettet a tagok közül, vagy törölheti hozzászólását.
(6) A Társaság nem felel a Facebook felhasználók által közzétett jogszabályt sértõ adattartalmakért, hozzászólásokért. A Társaság nem felel  semmilyen, a Facebook mûködésébõl adódó hibáért, üzemzavarért vagy a rendszer mûködésének megváltoztatásából fakadó problémáért.
23. § Adatkezelés a Társaság webáruházában
(1) A Társaság által mûködtetett webáruházban történõ vásárlásszerzõdésnek minõsül, figyelemmel az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl  szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§-ára, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerzõdések részletes szabályairól szóló  45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre is. Webáruházban történõ vásárlás esetén az adatkezelés jogcíme a szerzõdés.
(2) A Társaság a szolgáltató az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás nyújtására irányuló szerzõdés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti a webáruházban regisztráló, vásárló  azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(1) bekezdés jogcímén, továbbá hozzájárulás jogcímén a telefonszámát, e-mail címét, bankszámlaszámát, online azonosítóját.
(3) A Társaság számlázás céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének idõpontjára, idõtartamára és helyére vonatkozó adatokat, a 2001. évi CVIII. törvény 13/A.§(2) bekezdés jogcímén.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal, marketing tevékenységével  kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, adatfeldolgozóként, a Társaság adózási, könyvviteli feladatait ellátó vállalkozás munkavállalói, az adó és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából,  a Társaság IT szolgáltatója munkavállalói a tárhelyszolgáltatás teljesítése céljából, a futárszolgálat munkavállalói a szállítási adatok (név, cím, telefonszám) vonatkozásában.
(5) A személyes adatok kezelésének idõtartama: a regisztráció / szolgáltatás fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig), vásárlás esetén a vásárlás évét követõ 5 évig.
(6) A webáruházban történõ vásárlás során az Adatkezelési tájékoztatót (2. melléklet) egy linkkel elérhetõvé kell tenni.
(7) A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek postázás szállítás céljából a Magyar Postának, illetve a megbízott futárszolgálatnak, vagyonvédelem céljából a társaság vagyonvédelmi megbízottjának.
16. § Szerzõdõ partnerek adatainak kezelése – vevõk, szállítók nyilvántartása
(1) A Társaság szerzõdés teljesítése jogcímén a szerzõdés megkötése, teljesítése, megszûnése, szerzõdési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele vevõként, szállítóként szerzõdött természetes személy nevét, születési nevét, születési idejét, anyja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét, adószámát, vállalkozói, õstermelõi igazolvány számát, személyi igazolvány számát,  lakcímét, székhely, telephely címét, telefonszámát, e-mail címét, honlapcímét, bankszámlaszámát, vevõszámát (ügyfélszámát, rendelésszámát), online azonosítóját (vevõk, szállítók listája, törzsvásárlási listák), Ezen adatkezelés jogszerûnek minõsül akkor is, ha az adatkezelés a szerzõdés megkötését megelõzõen az érintett kérésére történõ lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói, könyvelési, adózási feladatokat ellátó munkavállalói, és adatfeldolgozói. A személyes adatok tárolásának idõtartama: a szerzõdés megszûnését követõ 5 év.
(2) Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése elõtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerzõdés teljesítése jogcímén alapul, az a tájékoztatás történhet a szerzõdésben is. Az érintettet személyes adatai adatfeldolgozó részére történõ átadásáról tájékoztatni kell.  A természetes személlyel kötött szerzõdéshez kapcsolódó adatkezelési kikötés szövegét jelen Szabályzat 6. számú melléklete tartalmazza.

17.§  Jogi személy ügyfelek, vevõk, szállítók természetes személy képviselõinek elérhetõségi adatai  (1) A kezelhetõ személyes adatok köre: a természetes személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe, online azonosítója.
(2) A személyes adatok kezelésének célja: a Társaság jogi személy partnerével kötött szerzõdés teljesítése, üzleti kapcsolattartás, jogalapja: az érintett hozzájárulása.
(3) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(4) A személyes adatok tárolásának idõtartama: az üzleti kapcsolat, illetve az érintett képviselõi minõségének fennállását követõ 5 évig.
(5) Az adatfelvételi lap mintáját jelen Szabályzat 7. számú melléklete tartalmazza. Ezen nyilatkozatot az ügyféllel, vevõvel, szállítóval kapcsolatban álló munkavállalónak ismertetnie kell az érintett személlyel és a nyilatkozat aláírásával kérnie kell hozzájárulását személyes adatai kezeléséhez. A nyilatkozatot az adatkezelés idõtartamáig meg kell õrizni.
18.§  Az ügyfélszolgálat telefonos hangfelvétel készítése
(1) A Társaság az ügyfélszolgálatával történõ telefonos kommunikációt az értékesítések, szolgáltatások teljesítése, illetve az arról való tájékoztatás céljából hangfelvétellel rögzíti. Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
(2) A hangfelvétel készítésérõl a hívás elején tájékoztatni kell, és hozzájárulását kell kérni.
(3) A telefonbeszélgetések rögzítésénél az alábbi adatokat tároljuk: telefonszám, a hívás idõpontja, a rögzített beszélgetés hangfelvétele, a beszélgetés során megadott személyes adatok.
(4) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság ügyfélszolgálattal kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.
(5) A telefonbeszélgetéseket 5 évig õrizzük. A rögzített hanganyagok telefonszám és a beszélgetés dátuma alapján visszakereshetõk.

Jelen Szabályzat a Társaság adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT és a TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történõ védelmérõl és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérõl (általános adatvédelmi rendelet) – való megfelelés céljából jött létre. Annak minden törvényi elõírásának megfelelõ módon.